berbel viden fraa A til Z

Fagudtryk og viden rundt om berbel emfang og køkkenventilationsteknik forklaret hurtigt og let forståeligt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UDBLÆSNING

Madosen ledes ud i det fri gennem rør med 125 mm eller 150 mm i diameter. Ideelt afsluttes røret udadtil med en berbel murkasse. Således får man et effektivt og energibesparende udblæsningssystem.

UDBLÆSNINGSDIAMETER

Undgå at reducere tværsnittet på udblæsningsvejen. Emfang med 150 mm eller 125 mm udblæsningsrør har specielt beregnede og effektive ventilatorer. De har brug for tilstrækkelig store udblæsningskanaler. Overgangsstykker reducerer luftgennemgangen og øger støjniveauet. Hvis de ikke kan undgås, kan disse ydelsestab minimeres virksomt med et hybrid-aktivt kul filter, fordi dette forhindrer en "ophobning" af luft.

ABSORBERING – BERBEL PRINCIP

Til den filterløse rensning af madosen har berbel udnyttet centrifugalkraften. Herved accelereres det med fedt- og oliepartikler belastede mados, accelereres meget kraftigt og omstyres målrettet bueformet. Centrifugalkraften adskiller nu de lettere luftpartikler fra de tungere fedt- og oliepartikler. De sidstnævnte transporteres herved i drypbakkerne af rustfrit stål. Efter madlavning vippes de bare ned og viskes af. Aldrig før var rengøringen af drypbakkerne så hygiejnisk! Og det bedste af det hele: Luftrensningens kvalitet forbliver konstant i mange år. Hermed opnås en fedtabsorbering på op til 95%.

AKTIVT KUL

På grund af berbel Pro Aktiv aktivt kul absorberes lugte særligt effektive. Til fiskeelskere fås særlig behandlet aktivt kul med et højere fosforindhold, som også er meget god til at absorbere den intensive fiskelugt. De store indhold af aktivt kul og den store overflade gør berbel recirkulationsfiltrene uovertruffen med hensyn til absorbering af lugte. På berbel recirkulationsfiltren er det kun nødvendigt at udskifte det aktive kulgranulat. Dette kan anvendes i 350 driftstimer, dvs. ca. 2-3 år.

BACKFLOW-TEKNOLOGI

Ved skråt monterede glasflader kan der opstå kondensvand eller dråber, når den varme vanddamp møder den kolde dekorplade. Dette forhindres med den unikke berbel BackFlow -teknologi. Herved tilbageføres en del af luftmængden på bagsiden af emfanget og hen over glasfronten. Med denne sekundær ventilation forbliver dekorpladen altid fri for kondensvand og madosen styres mere målrettet ind i indsugningssprækken. En nyttig bieffekt af denne sekundær ventilation er en særlig høj indsugningseffekt for mados og således en effektiv luftrensning.

CENTERFLOW-ABSORBERING

Denne nye runde placering af centrifugal absorberingsteknikken arbejder på lignende måde som Back-Flow-teknologien med en sekundær ventilation. Den udvendig placerede strømningskegle forstærkes til indsugning af luften, og madosen optages endnu mere målrettet og effektivt. Herved føres en del af luften tilbage til midten af emfanget, udblæses fra en central åbning i midten og føres med cirkulære bevægelser hen mod kanten. For en særlig effektiv absorbering af madso og en yderst støjsvag og effektiv rensning af luften. (Aktuelt anvendes den runde CenterFlow-absorbering i loftliftemfanget Skyline Round.)

TAGGENNEMFØRINGER

Også taggennemføringer skal have samme tværsnit som udblæsningskanalen. Mindre tværsnit kan medføre alvorlige ydelsestab på emfanget. Ventilatortegl af brændt ler er strømningsteknisk ikke så godt, fordi de kan opbygge et meget højt luft-modtryk. Desuden fås de ofte kun med en diameter på 100 mm eller 125 mm, og kan således ikke anbefales. Her bør der anvendes et vingespjæld, som beskytter mod træk og skadedyr. Ved lodret anbragte rør anbefales det an montere en kondensvandudskiller for at undgå kondensvand i rørene.

VARMELEDNINGSSEVNE MURKASSE

Varmeledningsevnen angives i W/m2K. Denne værdi udtrykker, hvor varme der går gennem et fast legeme i Watt. U-værdien beregnes ved at måle, hvor meget varme der inden for en time trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 Kelvin (svarer til 1 °C) af den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen. Jo lavere denne varmeledningsevne er, desto bedre isolerer denne konstruktionsdel. berbel murkassen hører til de få produkter på markedet, som opnår fremragende energibesparelsesværdier med en varmeledningsevne på 0,95W/m2K.

LOFTLIFTEMFANG

Konventionelle loftemfang opnår på grund af den store afstand til kogepladen ingen tilstrækkelig udsugningseffekt. Her er berbel loftliftemfang den ideelle løsning: De kan med fjernbetjeningen køres ned fra loftet hen over kogepladen og positioneres med optimal afstand. Således opnås en optimal udsugning af mados.

LOFTEMFANG

Loftemfang monteres direkte under loftet over kogepladen (for det meste kogeøer) og skal med deres flade design falde så diskret som muligt ind i rummet. Herved skal man dog være opmærksom på, at fedt og olie, som opstår under stegning, ikke kan stige op til den nødvendige højde på 1,50 m over kogepladen (2,4 m loft- og 90 cm arbejdshøjde). Årsagen hertil er, at disse molekyler afkøles på den lange vej op og faktisk falder ned igen. Hos disse konventionelle loftemfang er det entydigt designet, der prioriteres, på bekostning af funktionen. Med berbel loftliftemfang har du den optimale afstand til en perfekt udsugning af mados, og når der ikke er brug for emfanget, køres den op under loftet og du har frit udsyn.

DOWNDRAFT

Under begrebet Downdraft forstås emfang, som (til dels med fjernbetjening) bag kogepladen køres ud af bordpladen. Også her gælder, at madosens naturlige fysiske retning er opefter. Derfor hælder bordemfanget Moveline elegant over kogepladen, så også en stor del af madosen fra forreste zone indsuges.

EMFANG

Et emfangs optimale placering er over kogepladen og det anvendes til at indsuge og filtrere mados, som består af fedt og olie. Konventionelle emfang består ef en motor, et fedtfilter, en belysning, en betjeningsenhed samt evt. til recirkulation, et aktivt kulfilter. berbel har revolutioneret emfangenes teknik: Den centrale del udgøres af centrifugale absorbering, som giver en større sikkerhed, er nemmere at rense og garanterer for en vedvarende yderst støjsvag drift. Et emfang betegnes også som emhætte.

ECOSWITCH

Med EcoSwitch har berbel udviklet en teknik, som muliggør en alsidig anvendelse af emfanget: Om sommeren arbejder den med recirkulation, om vinteren i udblæsningsmodus. Dette fungerer gennem det intelligente samlede system. Det består af et aktivt kulfilter som hybridversion samt berbel murkassen. Således kan man fleksibelt, alt efter madlavnings- eller vejrsituation, vælge den passende modus. Nem betjeningen via EcoSwitch-knappen i betjeningsenheden på mange berbel emfangmodeller.

EC-MOTOR

EC-motoren (electronic commutated) er en elektronisk konverter (elektrisk maskine), som omformer elektrisk energi til mekanisk energi. I berbel emfang anvendes EC-motorer, fordi de er særdeles energibesparende, pålidelige og stillegående. EC-motorer anvendes allerede som standard i de fleste berbel modeller og kan evt. eftermonteres i andre modeller (mod merpris).

UDTRÆKSEMFANG

Udtræksemfang er anbragt i overskabet. Ventilatorkassen forsvinder som regel diskret bag krydderireolen. Når kogeprofilen trækkes ud, startes emfanget. På denne måde indsuges også madosen fra de forreste plader effektivt. Alternative begreb er fladt emfang eller flad emhætte.

EKSTERN VENTILATOR

Et emfang med en ekstern ventilator har ingen egen motor Den er enten monteret udenfor på ydervæggen eller som ekstern ventilator i udblæsningskanalen. Således kan motorstøjen forvises ud af køkkenet og ledes ind i et separat rum, som f.eks. loftsrummet, eller direkte ud i det fri. I selve emfanget er der så ingen motor, fordi den eksterne ventilator, som sidder direkte på ydervæggen, herfra trækker madosen ud af køkkenet. Den betjenes direkte på emfangets betjeningsenhed. berbel tilbyder en berbel ekstern ventilator til indendørs brug hhv. en berbel udendørs ventilatortil montering på facaden.

FEDTABSORBERING

Beskriver adskillelsen af luften fra fedt- og oliepartikler.

FEDTFILTER

Et fedtfilter anvendes i konventionelle emfang. Den renser luften for fedt og olie. Fedtfiltre fås som metalfilter, papirfilter eller filtermåtte. Alt efter anvendt materiale skal filteret enten renses eller endda udskiftes, når det er mættet. Laboratorietest har vist, at der i midten af flerlagsfiltre kan opstå meget små bakteriekulturer, på trods af regelmæssig rengøring. Fedtfiltre kan desuden med tiltagende mætning absorbere stadig mindre fedt, og der opbygges strømningsmodstande. Emfanget bliver herved mere støjende og bruger mere energi ved stadig lavere fedtabsorbering. Desuden hindrer disse filtre også ved regelmæssig rengøring den naturlige strømningsvej, fordi de kan blive hårde og således danner en vedvarende modstand i luftkanalen. Disse grund har vores ingeniører inspireret til at udvikle berbel princippet uden filter.

ILDSTED

Hvis der samtidig skal anvendes et udtræksemfang og et åbent ildsted på samme etage, er det tvingende nødvendigt at sørge for tilstrækkelig lufttilførsel. Dette kan løses ved hjælp af en berbel lufttilførsels-murkasse eller en berbel vindueskontakt/vinduesfjernbetjening. Ved den obligatoriske godkendelse ved den autoriserede skorstensfejer kan det gøres til betingelse, at der monteres en undertryksvagt, for at udelukke farer for helbredet. Vi anbefaler i en sådan planlægningssituation, at få en rådgivning hos skorstensfejeren, inden byggeprojektet startes, for at undgå unødvendige udbedringer og således meromkostninger.

CENTRIFUGAL ABSORBERING – BERBEL PRINCIP

Til den filterløse rensning af madosen har berbel udnyttet centrifugalkraften. Herved accelereres det med fedt- og oliepartikler belastede mados, accelereres meget kraftigt og omstyres målrettet bueformet. Centrifugalkraften adskiller nu de lettere luftpartikler fra de tungere fedt- og oliepartikler. De sidstnævnte absorberes herved på prelkanterne og transporteres ind i drypbakkerne af rustfrit stål. Luftrensningens kvalitet forbliver konstant høj i mange år. Yderligere fordel: Fordi der ved denne teknologi næsten ikke opstår strømningsmodstande, er det på berbel emfang tilstrækkelig med en lavere ventilatorydelse. Dette betyder lavere energiforbrug og mindre støj under driften.

EMFANGETS BREDDE

Fordi et emfangs installationshøjde ofte er afhængig af bygningsregler, kan udblæsningsteknikkens effekt øges ved hjælp af en større bredde over kogepladen. Også lidt tolerance mht. monteringshøjden er mulig. berbel anbefaler at vælge et emfang, der er mindst 100 mm bredere end kogepladen, for at opnå gode resultater ved fedtabsorbering.

HYBRIDFILTER

berbel hybridfilteret her flere funktioner. På den ene sider øger det filterarealet ved ren recirkulation, fordi det reducerer recirkulationsfilterets fysiske luftmodstand. Ved udblæsningskanaler med forringet diameter kan berbel hybridfilteret anvendes som overtryksventil. Således føres den luft, der ophobes, lugtneutralt tilbage til køkkenet, og effektforringelser er næsten udlignet. I sidste ende er hybridfilteret en vigtig bestanddel af den nye EcoSwitch-teknologi fra berbel.

LOFTEMFANG

Loftemfang anbringes direkte over kogeøen og er ikke monteret på væggen, men i loftet. De er et visuelt highlight i moderne køkkener, men overbiviser også med deres tekniske funktioner. Med forskellig bredde og design kan berbel loftemfang  individuelt integreres i næsten hver køkkenkoncept.

INSTALLATIONSHØJDE

Afgørende for installationshøjden af et berbel emfang er både de gældende brandbeskyttelsesregler og producentens angivelser. For at opnå en så stor effektivitet som muligt med berbel emfang, anbefales det at overholde disse angivelser. (se også: Afstand til kogepladen)

AFSTAND TIL KOGEPLADEN

Afgørende er den af kogepladens producent anbefalede afstand, med en tolerancen på ± 10 % afvigelse. Større afvigelser kan påvirke produkternes funktion.

VERTIKALEMFANG

Vertikalemfang er oprindelig væghængte emfang. På grund af deres diagonale design er de blevet til en egen og meget populær produkttype. Vertikalemfang sørger for en komfortabel bevægelsesfrihed under madlavningen og sætter accenter i moderne køkkener. Vær ved køb af et vertikalemfang opmærksom på, at der ved det model, du vælger, er taget hensyn til kondensvand på korpussen. berbel anvender  BackFlowteknologien, for at undgå at der dannes kondensvand. 

LED-BELYSNING

LED-belysningen udmærker dig meget lavt energiforbrug, høj effektivitet og lang levetid. Med den optimale placering af belysningen i emfangets korpus opnås en perfekt belysning af kogepladen. De af berbel anvendte LED'er har en farvetemperatur på 3500 K – det svarer til en varm-hvis lysfarve. Fordi belysningen i køkkenet stadig bliver vigtigere, tilbyder vi til nogle modeller også en LysTemperaturControll (LTC). På disse modeller kan lysfarven af montøren indstilles fra koldt hvid til varm hvid.

INDSATSEMFANG

Ligesom et udtræksemfang er også et indsatsemfang integreret i overskabet. Det forsvinder fuldstændigt i møblet og er usynlig takket være den planforsænkede montering. berbel indsatsemfang anvendes overvejende i landkøkkener eller minimalistiske designkøkkener.

MURKASSE

Murkassen er den udvendige afslutning af udblæsningskanalen, som fra køkkenet går ud til ydersiden af murværket. Murkassen fås i forskellige varianter. På den ene side som lufttrykstyret murkasse-variant, hvor udblæsningsluften skal åbne et spjæld, som ikke virker strømningsoptimerende. På den anden side fås motorstyrede, elektroniske murkasser, som åbnes, når emfanget tændes, og slukkes efter madlavning. 

Her har berbel forskellige modeller i programmet: Den fjernstyrede murkasse. Den åbnes motorstyret, får åbningssignalet via det 6 m lange fjernbetjeningskabel direkte fra berbel emfanget. Alternativt fås den luftstyrede murkasse, som omfatter en integreret strømningsvagt. Denne murkasse skal derfor ikke være forbundet direkte med emfanget og kan således anvendes til alle typer af emfang.

TVÆRGÅENDE STRØMNINGER

Tværgående luft kan påvirke og afbøje madosen således, at den ikke udsuges af emfanget. Især på loftliftemfang kan der pga. af fri adgang fra alle sider nemmere opstå afbøjninger. Også på væghængte eller vertikalemfang har placeringen ved siden af overskabe eller vinduer stor betydning.

LYD(TRYKS)NIVEAU

Det afstandsafhængige lyd- eller lydstryksniveau dB(A) re 20 μPa viser, hvikĺket støjniveau der opstår i en bestemt afstand (1 m) til støjkilden (immission). På emfang svarer dette ca. til afstanden fra ventilatoren ved madlavning. En øgning eller sænkning af lydtryksniveauet frembringer en lydhændelse, som opfattes mere eller mindre støjende. Til måling af emfang anvendes et såkaldt A-filter, som tager hensyn til menneskers hørefornemmelse af forskellig høje og dybe toner. Denne målemetode er afgørende for bestemmelsen af menneskets lydstyrkefornemmelse og for akustiske grænseværdier i næsten hver lovbestemt standard.

LYD(EFFEKT)NIVEAU

Lydeffektniveauet dB(A) re 1 pW (emission) betegner lydstyrken direkte ved støjkilden, er altså uafhængig af afstand og rum. Lydeffektniveauet hører direkte til støjkilden. Derfor måles lydstyrken umiddelbart på emfangets ventilator.

SPECIALFARVER

Ved design af køkkenet spiller farvevalget en vigtig rolle. Hos berbel kan du på mange emfang få tilpasset dekorglassets farve efter din personlige smag. Hertil anbefales det, at du har en RAL-/NCS-farvevifte som reference. Værd at vide: Materiale og lysindfald har indflydelse på farveindßtrykket. Vi trykker til en lang holdbarhed og nem pleje bag glas. Derfor kan der, alt efter det anvendte materiale, være minimale farveafvigelser i forhold til farveviften.

SPECIAL AKTIVT KUL FISK

Til særlige krav ved en emfangs recirkulationsmodus udvikler berbel effektive recirkulationsløsninger, som f.eks. berbel specialkul Fisk. De lugte, der opstår ved kogning og stegning af fisk, har en anden struktur i molekylkæderne. Den kan med berbel aktivt kul Pro Aktiv ved højintensitet ikke absorberes tilfredsstillende. Anderledes med berbel specialkul Fisk: Med en særlig imprægnering er fosforindholdet i dette aktive kul større, og intensiv fiskelugt neutraliseres optimalt.

STRØMNINGSMODSTANDE

Udblæsningsluften skal ledes ud i det fri via den kortest mulige vej, så strømlinet som muligt og gennem glatte rørn. Dette sørger for en større effektivitet ved brug af emfanget. berbel anbefaler, at det altid undgås at reducere tværsnittet på kanalerne og ses bort fra såkaldte flexslanger. I vores udblæsningstilbehør finder du et udvalg af berbel udblæsningsrør

RECIRKULATION

På recirkulationssystemer føres den indsugede rumluft tilbage i rummet. Hertil ledes luften gennem aktivt kulfiltre, for at fjerne lugtene. Således forbliver f.eks. den frembragte varme inde i rummet. Recirkulation anbefales til alle lavenergihuse og passivhuse.

RECIRKULATION- ELLER AKTIVT KULFILTER

Recirkulationsfiltre eller aktivt kulfiltre er i recirkulationsmodus nødvendige til at rense madosen for lugte og består oftest af aktivt kul, som absorberer lugtene. Efter en vis driftstid er filtrene mættet og skal udskiftes. Vær ved dit køb opmærksom på følgeomkostningerne. På gode aktivt kulfilter kan man omkostningsbesparende kun udskifte det aktive kul. Hertil tilbyder berbel miljøvenlige og prisbillige genpåfyldningspakker.

VÆGHÆNGT EMFANG

Et væghængt emfang er anbragt på køkkenvæggen over kogepladen. Det udmærker sig ved en synlig skorsten i rustfrit stål, som gemmer luftføringen. Foruden det klassisk-retlinede design tilbyder berbel også væghængte emfang  med glaselementer. Alternativ betegnelse for et væghængt emfang er væghængt emhætte.

BOLIGVENTILATION

En kontrolleret boligventilation anvendes i lavenergihuse, hvis indeluften på grund af gode tætningsforanstaltninger kun i ringe omfang udskiftes med udeluften. Der er derfor ikke nødvendigt at åbne vinduerne-. Boligventilationen kan kombineres med en varmeveksler til varmegenvinding. Dette sørger i den kolde årstid for at den udstrømmende indeluft opvarmer den indstrømmende udeluft. Således minimeres energiomkostningerne.

MADOS

Som mados betegnes dampe fra kogning og stegning. De består af luft, vand og fedt.

CENTRIFUGALKRAFT – BERBEL PRINCIP

Til den filterløse rensning af madosen har berbel udnyttet centrifugalkraften. Herved accelereres det med fedt- og oliepartikler belastede mados, accelereres meget kraftigt og omstyres målrettet bueformet. Centrifugalkraften adskiller nu de lettere luftpartikler fra de tungere fedt- og oliepartikler. De sidstnævnte transporteres herved i drypbakkerne af rustfrit stål. Med centrifugalkraften opnår et berbel emfang en fedtabsorbering på op til 95%.

LUFTTILFØRSEL I UDBLÆSNINGSMODUS

Emfang transporterer indeluften ud. Men de kan kun slippe den luftmængde ud, som også tilføres rummet. Derfor er det altid vigtigt, at sørge for tilstrækkelig lufttilførsel. Dette kan både ske via den separate lufttilførsels-murkasse fra berbel og via et vindue i forbindelse med en berbel vindueskontakt/ vinduesfjernbetjening.